Đơn vị trực thuộc

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN TỈNH BẮC KẠN

          Cơ cấu tổ chức của Đài tỉnh:

Gồm 02 Kỹ sư; 03 Cao đẳng.

– Giám đốc Đài: Ông Nguyễn Anh Tuấn  – ĐT: 0983 871854

– Tổ chuyên môn.

– Tổ Hành chính Tổng hợp.

– Các trạm, điểm đo khí tượng thủy văn trực thuộc:

1. Trạm Khí tượng Bắc Kạn.

2. Trạm Khí tượng Ngân Sơn.

3. Trạm Khí tượng Chợ Rã.

4. Trạm Thủy văn Chợ Mới.

5. Trạm Thủy văn Thác Riềng.

6. Trạm Thủy văn Cầu Phà

7. Trạm Thủy văn Đầu Đẳng.

8. Điểm đo mưa Phương Viên.

9. Điểm đo mưa Phủ Thông.

10. Điểm đo mưa Yến Lạc.